7.7.2022

Kouč se zaměřením na leadership

V září 2024 otevíráme 3 skupiny. Děkujeme za Váš zájem.

Spolupracujeme s jednou z největších vzdělávacích společností 1. VOX a. s.   

Komu je kurz „Kouč se zaměřením na leadership“ určen

 • Kurz je pro toho, kdo chce rozvinout svou osobnost, oblast vedení lidí (leadershipu) a zároveň získat praktické zkušenosti kouče. Důraz klademe na skutečné situace a problémy z reálného života.
 • Kurz je vhodný pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).

Počet studentů v kurzu

Abychom se Vám mohly maximálně věnovat, tak kapacita kurzu je 15 studentů.

Co získá absolvent kurzu „Kouč se zaměřením na leadership“

 • Kurz je zaměřený nejen na získání kvalifikace kouče, ale také na osobnostní růst účastníků, aby se stali excelentními leadery. Propojení s ostatními lidmi jdoucími za podobným cílem, praktické nácviky a sdílení vzájemných zkušeností vytváří jedinečnou dynamiku každého kurzu.
 • Kurz je pro většinu účastníků zcela zásadním přínosem pro další život.

Akreditace kurzu „Kouč se zaměřením na leadership“

 • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

V čem se náš kurz liší od ostatních kurzů

 • Kombinujeme prezenční vzdělávání a e-learning (celkem 121 hodin).
 • E-learning je na platformě LMS MOODLE (obsahuje texty, úkoly, videa, audia, testy osobnosti).
 • Autorky programu jsou zkušené psycholožky, koučky a lektorky. Kurz je postaven na základě jejich dlouhodobých zkušeností s prací se skupinami a týmy v různém firemním prostředí a také na praktických zkušenostech s individuálními klienty, a to jak v koučinku, tak v psychologickém poradenství. 
 • Kurz je zaměřený na získání kvalifikace kouče, osobnostní růst a rozvoj účastníků.
 • Budujeme komunitu pro spolupráci, supervize a vzájemný koučink, budeme se setkávat také po skončení programu.
 • Při tvorbě koncepce kurzu jsme vycházely z moderních poznatků psychologie, neurověd, NLP (neurolingvistického programování), mindfulness, hypnózy a práce s podvědomím.

Formát a koncept výuky kurzu „Kouč se zaměřením na leadership“

Kombinace prezenčního kurzu a distančního (on-line) vzdělávání. Rozsah vzdělávacího programu je 121 vyučovacích hodin, z toho 70 prezenčně a 51 distančně..

Distanční (on-line) část, e-learning.

 • Vzdělávací program začíná e-learningem (distanční částí, 51 hodin). S výukou můžete začít hned po přihlášení a úhradě ceny vzdělávacího programu. Pokud na absolvování distanční části nenajdete čas, lze ji absolvovat i v průběhu prezenčního kurzu.
 • E-learning máme na platformě https://e-seberozvoj.cz/. Využíváme Learning Management System (LMS) Moodle. Moodle je osvědčený, mezinárodní LMS s českou podporou, který využívají vysoké školy po celém světě.
 • Náš e-learning obsahuje videa, prezentace, testy osobnosti, cvičení, úkoly, audionahrávky a další texty. Přístupy vám zůstanou také po ukončení kurzu.
  .

Prezenční část

 • Prezenční část je v rozsahu 70 vyučovacích hodin. Jedná se o 12 výukových dnů, kde se účastníci fyzicky potkají s lektory v učebně.
 • V prezenční části kurzu se zkušené lektorky zaměřují na praktický nácvik koučinku, a to jak v roli kouče, tak koučovaného. Důraz je kladen na osobní rozvoj (emoční a myšlenkové vzory, efektivní komunikaci, atd.), témata, cíle a reálné problémy účastníků.

.
Podpůrné skupiny

 • Abyste si koučování a probíraná témata zažili do hloubky, rozdělíte se do menších skupinek (ideálně po třech) kde budete trénovat a vzájemně si sdílet zkušenosti. Můžete se scházet osobně nebo online. Doporučujeme minimálně 10 hodin.
  .

U účastníků po absolvování kurzu dochází k velkému osobnímu růstu, který má pozitivní vliv na jejich další život.

Lektoři a garant akreditovaného kurzu „Kouč se zaměřením na leadership“

Lektoři mají dlouhodobou praxi v oblasti koučinku, psychologického poradenství, leadershipu, managementu a vzdělávání.

Garantka a lektorka

Ing. Mgr. Radka Loja, MANLP

Radka je lektorka, koučka a psycholožka. Dříve pracovala v auditorských firmách PWC a EY. Je autorkou knih Emoce pod kontrolou (Grada 2019), Myšlení pod kontrolou (Grada 2022). Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Radka Loja.

Lektorka

Mgr. Olga Lošťáková, DiS., M.A.

Olga je lektorka, koučka a psycholožka. Má rozsáhlou praxi v oblasti HR a vzdělávání. Je autorkou knihy Empatická a asertivní komunikace (Grada 2020). Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Olga Lošťáková. 

Lektorka

Bc. Lucie Řepková

Lucie je nadanou studentkou Vysoké školy ekonomie a managementu. Má bohaté zkušenosti v oblasti marketingu, budování brandu a v práci se sociálními sítěmi. Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Lucie Řepková.

Lektor

Mgr. Boleslav Keprt, Ph.D., Dipl. PW

Slávek je lektor, psychoterapeut a kouč. Věnuje se mindfulness, psychosomatice, dialogickému jednání. Je autorem knihy Dialogy s vnitřním kritikem (Brkola 2022). Více se o něm dozvíte na tomto odkazu
Slávek Keprt.

Co se v průběhu kurzu naučíte (profil absolventa)

 • Používat filozofii a metody koučinku v oblasti leadershipu a firemního prostředí
 • Lépe rozumět sobě a druhým, koučování leaderů
 • Rozpoznávat a zvládat vlastní i cizí destruktivní myšlenkové a emoční vzorce a postupně je měnit jak u sebe, tak u svých klientů
 • Budovat autoritu a vliv leadera, pracovat se silnými a slabými stránkami osobnosti
 • Přístupy a techniky NLP a Mindfulness při koučování leaderů
 • Efektivní komunikaci a asertivitu
 • Pracovat se sebereflexí a přijímat a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu
 • Získat vyšší sebedůvěru a komunikační schopnosti
 • Zvládat obtížné životní situace a krize
 • Základy marketingu a know-how pro vybudování vlastní praxe kouče
 • Iniciovat a přijímat životní změny, lépe řešit problémy a konflikty a snadněji se rozhodovat

Učební osnovy (stručně)

 • Role kouče, koučování, etika (základy koučinku, principy koučování)
 • Raport – navázání vztahu s klientem (úvodní konzultace, kontrakt, vytvoření klima důvěry a pochopení)
 • Práce s klientem (koučování leaderů, vývojové koučování, otázky, model GROW, manuál kouče)
 • Charakteristika leadershipu a osobnosti leadera, silné a slabé stránky (typologie GPOP, DISC – testy)
 • Budování vlivu a autority leadera (osobnostní charakteristiky, kompetenční model)
 • Pojetí leadershipu (styly vedení, autentický leadership, situační leadership atd.)
 • Růstové a fixní myšlení (formy mysli a koučovací přístupy, vývojový a transformační leadership)
 • Přístup a techniky mindfulness, osobnost leadera (emoční inteligence, propojení mysli a těla, meditace, mindfulness a zvládání emocí, empatie – základ vztahů a úspěchu, užitečné mentální návyky)
 • Přístup a principy NLP, pokročilé techniky, osobnost leadera (základy NLP, kotvení – přenos emočních stavů, řešení konfliktů – integrace částí, pozice vnímání, pokročilé techniky NLP – osobnost leadera a modelování druhých, schopnost jednat s obtížnými lidmi, vliv na vyšší celky)
 • Vize a cíle leadera (tvorba vize, hodnoty, stanovení realistických cílů – kritéria, práce s motivací a osobní odpovědností, koumání zdrojů a jejich využití
 • Talent management (rozpoznání talentů v sobě a v druhých, rozvoj talentů)
 • Komunikace leadera, řeč těla a neverbální komunikace (základy a zásady efektivní komunikace, zvládání konfliktů, asertivní techniky, aktivní naslouchání, standardní a krizová komunikace)
 • Práce se sebereflexí, zpětná vazba (sebereflexe, poskytování zpětné vazby, přijímání zpětné vazby)
 • Zvládání obtížných životních situací a krizí (krize a zdroje, nalezení nových nápadů a řešení, rozhodování, praktické tipy)
 • Marketing a know-how pro vybudování vlastní praxe (branding, budování osobní značky, obsahový marketing pro vlastní praxi)
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Navíc dostanete zdarma

 • Manuál kouče
 • Kvalitní studijní materiály

Knihy

 • Emoce pod kontrolou – Pět kroků pro zvládání emocí (Radka Loja, Grada 2019)
 • Empatická a asertivní komunikace (Olga Lošťáková, Grada 2020)

Vstupní předpoklady

 • Ukončené střední vzdělání, dosažený minimální věk 18 let, základní uživatelská znalost práce na PC

Prezenční setkání

Setkáme se 12 krát, v čase od 9:00 - 16:00 (hodina přestávka na oběd). Na posledním setkání bude probíhat ověření znalostí (ústní a písemnou formou), oslava a předání certifikátů.

Termíny – rok 2024

září – prosinec 2024, skupina E obsazeno

 • 27. – 28. 9.; 11. – 12. 10.; 25. – 26. 10.; 8. – 9. 11; 22. – 23. 11.
 • 6. – 7. 12. (prezenční leadership)
  .

září – prosinec 2024, skupina F –  volných 6 míst

 • 29. – 30. 9.; 13. – 14. 10.; 27. – 28. 10.; 10. – 11. 10; 24. – 25. 11.
 • 6. – 7. 12. (prezenční leadership)
  .

září – prosinec 2024, skupina G – volná místa

 • 20. – 21. 9.; 4. – 5. 10.; 18. – 19. 10.; 1. – 2. 11; 15. – 16. 11.
 • 6. – 7. 12. (prezenční leadership)
  .

duben – červen 2024, skupina C – obsazeno

 • 19. – 20. 4.; 3. – 4. 5.; 17. – 18. 5.; 31. – 1. 6; 14. – 15. 6.
 • 21. – 22. 6. (prezenční leadership)
  .

duben – červen 2024, skupina D – obsazeno

 • 21. – 22. 4.; 5. – 6. 5.; 19. – 20. 5.; 2. – 3. 6; 8. – 9. 6.
 • 21. – 22. 6. (prezenční leadership)

Místo konání

 • K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 (6 min pěšky od Hlavního nádraží, do 6 minut pěšky metro B, C, tramvajová zastávka Jindřišská)
 • Kurz bude probíhat v prostorech 1. VOX. a. s. Můžete se těšit na příjemné učebny a skvělé občerstvení.

Cena „Kouč se zaměřením na leadership“

 • Cena kurzu včetně studijních materiálů, knih a přístupů do on-line vzdělávání
  rok 2024: 47 000 Kč
 • Kurzy jsou osvobozeny od DPH
 • Studenti získají slevu 20 %
 • Po dohodě můžete platit ve splátkách

 • Co když zaplatím a pak nemohu přijít?
  Stát se může cokoliv. Pro získání certifikátu je potřeba zúčastnit se alespoň 80 % výuky. Pokud budete chybět, můžete si zameškané dny doplnit s dalším kurzem.
 • Jak se mám přihlásit na kurz?
  Kliknete na tlačítko níže „Chci se přihlásit“. Budete přesměrování na můj druhý web Mindtrix.cz, kde vyplníte přihlašovací formulář a my Vám pošleme fakturu a další informace.

Chcete se něco zeptat?

Pokud byste se rádi na něco ohledně kurzů zeptali, napište nám anebo rovnou zavolejte: